Sunday, December 18, 2011

Facebook တြင္လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ႐ွိေနဖုိ႔အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ (၇) ခ်က္

Facebook တြင္လုံၿခဳံစိတ္ခ် အစစ္အမွန္ မဟုတ္ေသာ ကမၻာသည္ အႏၱရာယ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ေဖ့ဘုတ္ခ္တြင္ သင္သည္ ေဘးအႏၱရယ္မွ ကင္းေ၀းရန္ ေအာက္ပါအခ်က္ ၇ ခ်က္ကုိ
အေသအခ်ာ ဖတ္႐ႈပါ။

၁။ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမွ သင့္ကုိယ္သင္ ပုန္းကြယ္ပါ။

ဒါကေတာ့ ေ႐ွ႕သုိ႔ ေျဖာင့္တန္းေနတယ္လုိ႔ သင္ ေတြးထင္ေနလိမ့္ပါမယ္။ ၿပီးေတာ့
လူအမ်ားဟာ ထင္ျမင္ခ်က္ေအာက္ေန သူတုိ႔ေတြ ပုန္းကြယ္ႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္ သင္ဟာ ၎ categories အမ်ားအျပားတြင္ ဆက္တင္ကုိ မသုံးဘူးဆုိရင္
တျခားလူေတြက သင့္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ျမင္ေတြ႔ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့
ေဖ့ဘုတ္လ္အေကာင့္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ အပုိင္းျဖစ္ပါတယ္။
သင္ကုိယ္သင္ကာကြယ္ရန္ click Account> Privacy settings> Profile information ဆီသြားပါ။
Categories ၁၂ ခုလုံးအတြက္ သင့္ရဲ႕ သီးသန္႔တည္႐ွိမႈကုိ ခ်ိန္ကုိက္ပါ။
အဲဒီေနာက္မွာ Privacy> Contact information ကုိ ျပန္သြားပါ။ သင့္
privacy ဆက္တင္မွာ႐ွိတဲ့ categories ၉ ခုလုံးကို ျပင္ဆင္ပါ။

၂။ သင္ကုိ ႐ွာေဖြေရးအင္ဂ်င္တြင္ ႐ွာေဖြခြင့္မျပဳပါႏွင့္။

တစိမ္းတရံလူမ်ားရဲ႕ သင့္ စာမ်က္ႏွာကုိ ဆက္သြယ္လာမႈကုိ တားဆီးရန္
Account> Privacy settings> Search သုိ႔သြားပါ။ ေဖ့ဘုတ္ဘ္ ႐ွာေဖြေရး ရလဒ္အတြက္ ‘Only
friends’ ဆုိတဲ့ ကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။

၃။ သင္ရဲ႕ အခ်က္အလက္အျပည့္အစုံေတြကုိ တျခားကုမၸဏီမ်ားဆီ မလႊဲေျပာင္းဖုိ႔
ေဖ့ဘုတ္ခ္ကုိ ခြင့္မျပဳပါနဲ႕။


သင္က သူတုိ႔ကုိ ခြင့္ျပဳလုိက္မယ္ဆုိရင္ ေဖ့ဘုတ္ခ္သည္ ကုမၸဏီေတြဆီ သင့္ရဲ႕
ေကာက္ေၾကာင္းပုံေတြကုိ ေၾကျငာ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႕ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြအတြက္
ဆက္သြယ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔က သူတုိ႔ရဲ႕ ေၾကျငာေတြမွာ သင့္အခ်က္အလက္ေတြကုိ သုံးစြဲသြားႏုိင္တယ္။

ဒါေတြကုိ ရပ္တန္႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ Account> Privacy>Settings> Applications
and websites ကုိ ကလစ္ပါ။ ေနာက္တဖန္ ‘Instact Personalisation Pilot Program ’ ကုိ သြားၿပီး ‘Edit setting’ ကုိ ကလစ္ပါ။ ဖန္သားျပင္ရဲ႕ ေအာက္ဆုံးမွာ ပုံးေလဟာ အမွန္ျခစ္ထားတာမွာ႐ွိတဲ့အတြက္ အေသအခ်ာ ျပဳလုပ္ပါ။ ဘယ္ေၾကျငာမွာမွ သင့္ အခ်က္အလက္ေတြ မေပၚေအာင္ အေသအခ်ာလုပ္ေဆာင္ရမွာက
Account> Account Settings> Facebook Adaverts ဆီသြားပါ။ ‘no one’
on ‘Allow ads on platform pages to show my information to’ ႏွင့္ ‘Show
my social actions in Facebook ads to’ တခုကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။

၄။ တျခားေသာသူမွ သင္ အေကာင့္ကုိ သုံးမသုံး အေသအခ်ာ လုပ္ပါ။

အရင္ပတ္က ေဖ့ဘုတ္ခ္မွာ မၾကာေသးခင္က ထြက္ေပၚလာတဲ့ အေၾကာင္းအရာအသစ္ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီ feature အသစ္က သင္အေကာင့္ကုိ ဆက္သြယ္ဖုိ႔ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးမယ့္ devices
မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
Account> Account settings > Account security သုိ႔ သြားပါ။ ‘Would you like to receive
notifications for logins from new devices’ ကုိ ကလစ္ေပးၿပီးေနာက္မွာ
ေအာက္မွာ ႐ွိတဲ့ ‘Yes’ ကုိ ကလစ္ပါ။
အေကာင့္ကုိ ပိတ္ၿပီး ျပန္ဖြင့္ပါ။ သင္သုံးေနတဲ့ device နာမည္ကုိ သင္ကုိ ေမးေနပါလိမ့္မယ္။
အဲဒီ့ေနာက္မွာ ၎က သင့္အီးေမးလ္ဆီ ပုိ႔ပါလိမ့္မယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့
သင္မသုံးတဲ့ device မွ သင့္ အေကာင့္ကုိ တျခားတေယာက္က ၀င္ေရာက္မယ္ဆုိရင္
အီးေမးလ္က ေျပာျပတာကုိ သင္သည္ လက္ခံ ရ႐ွိပါလိမ့္မယ္။ ထုိပုံစံမ်ဳိး
ျဖစ္ေပၚလာမယ္ဆုိရင္ သင္အေနနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကုိ
ေျပာင္းလဲေပးၿပီး ေဖ့ဘုတ္ခ္ရဲ႕ Help Centre ကုိ အေၾကာင္းအၾကားပါ။

၅။ သင့္ ပ႐ုိဖုိင္ထဲတြင္ ေမြးေန႔ရက္ကုိ အျပည့္မေဖာ္ျပပါနဲ႕။

ဒီအေၾကာင္းအရာကေတာ့ မည္သူမည္၀ါျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ
ခုိယူသူေတြအတြက္ ပစ္မွတ္ေကာင္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ၎တုိ႔ဟာ သင့္ရဲ႕ ပုိမုိျပည့္စုံတဲ့
သတင္းအျပည့္အစုံေတြစုေဆာင္းၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေခ်႐ွိတဲ့ သင့္ ဘဏ္ သုိ႔မဟုတ္
credit ကဒ္ အေကာင့္ေတြကုိ ဆက္သြယ္ရယူၿပီး အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ သင္အေနနဲ႕
ေမြးရက္သကၠရာဇ္ အျပည့္အစုံထည့္သြားၿပီးခဲ့လွွ်င္ ပ႐ုိဖုိင္ စာမ်က္ႏွာဆီသြားၿပီး ‘info’ tab ကုိ ကလစ္ပါ။ “Edit information”  လုပ္ပါ။ အေျခခံ အေၾကာင္အရာအခ်က္လက္ေအာက္မွာ ေမြး သကၠရာဇ္တြင္ လ သုိ႔မဟုတ္ ရက္ ကုိသာေဖာ္ျပပါ။ အျပည့္အစုံ မေဖာ္ျပပါနဲ႕။

၆။ သင္သူငယ္ခ်င္မ်ားမွ သင့္ကုိယ္သင္ ကာကြယ္ပါ။

သင့္ ေဖ့ဘုတ္ခ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ applications မ်ားကုိ အသုံျပဳလာေသာအခါ
သူတုိ႔သည္ third parties မ်ာႏွင့္ သင့္ အခ်က္လက္မ်ားကုိ မေတာ္တဆအသုံးျပဳလာႏုိင္တယ္။
ကာကြယ္ရန္အတြက္ Account > Privacy Settings > Applications and websites >
What your friends can share about
you သုိ႔သြားပါ။ ပုံးပုံစံအားလုံးထဲက အမွတ္ျခစ္ထားတာေတြကုိ ျပန္ျဖဳတ္ၿပီး save ျပန္လုပ္ပါ။

၇။သင္ရဲ႕ ပင္မစာမ်က္ႏွာမွာ ေၾကျငာ မထားပါနဲ႕။

ေဖ့ဘုတ္ခ္ေပၚတြင္ သင္ပုိ႔စ္လုပ္သည့္အခါတုိင္း လိပ္စာ အျပည့္အစုံ မသုံးမိရန္
အေသအခ်ာ လုပ္ပါ။ 
                                                                                     အားလံုးအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ပါေစ...
        

No comments:

Post a Comment